1. DEFINITIES:

IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

1.1 EVENEMENT: “MUD CROSS WANSSUM” WELKE WORDT GEORGANISEERD DOOR DE STICHTING DE MEULEBÈÈK, KVK 52708063.

1.2 ORGANISATOR: STICHTING DE MEULEBÈÈK, HIERMEE GAAT DE DEELNEMER EEN OVEREENKOMST AAN.

1.3 DEELNEMER: DE NATUURLIJKE PERSOON DIE ZICH VOOR HET EVENEMENT HEEFT INGESCHREVEN.

1.4 OVEREENKOMST: DE OVEREENKOMST TOT DEELNAME VAN DE DEELNEMER AAN HET EVENEMENT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MAKEN ONLOSMAKELIJK DEEL UIT VAN DE OVEREENKOMST.

 

2. DEELNAME

2.1 DEELNAME AAN HET EVENEMENT IS ALLEEN MOGELIJK ALS HET INSCHRIJFFORMULIER VOLLEDIG EN NAAR WAARHEID IS INGEVULD EN ALS DE DEELNEMER AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN. DE VERANTWOORDING HIERVOOR LIGT DAN OOK VOLLEDIG BIJ DE DEELNEMER.

2.2 CATEGORIE 6 T/M 12 JAAR: DE DEELNEMER MAG UITSLUITEND DEELNEMEN AAN HET EVENEMENT INDIEN DE DEELNEMER DE LEEFTIJD VAN 6 JAAR HEEFT BEREIKT OP HET MOMENT DAT HET EVENEMENT PLAATS ZAL VINDEN. DE MAXIMUM LEEFTIJD VOOR DEZE CATEGORIE IS 12 JAAR OP HET MOMENT DAT HET EVENEMENT PLAATS ZAL VINDEN. DAARNAAST MOET DE DEELNEMER MINIMAAL IN BEZIT ZIJN VAN ZWEMDIPLOMA A. BIJ DEELNEMERS VAN 6 T/M 8 JAAR IS EEN (GRATIS) BEGELEIDER VERPLICHT. VOOR DEELNEMERS VAN 8 T/M 12 JAAR ADVISEERT DE ORGANISATIE OOK OM MET EEN (GRATIS) BEGELEIDER MEE TE DOEN.

2.3 CATEGORIE 13 JAAR EN OUDER: DE DEELNEMER MAG UITSLUITEND DEELNEMEN AAN HET EVENEMENT INDIEN DE DEELNEMER DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR OF OUDER HEEFT BEREIKT OP HET MOMENT DAT HET EVENEMENT PLAATS ZAL VINDEN. ER IS GÉÉN MAXIMUM LEEFTIJD.DAARNAAST MOET DE DEELNEMER MINIMAAL IN BEZIT ZIJN VAN ZWEMDIPLOMA A

2.4 DE DEELNAME AAN HET EVENEMENT GESCHIEDT DOOR DE DEELNEMER PERSOONLIJK. ZIE OOK 1.3 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

2.5 DE ORGANISATIE IS NIET VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BLESSURES DIE DOOR DE DEELNEMER KUNNEN WORDEN OPGELOPEN TIJDENS HET EVENEMENT.

2.6 INSCHRIJFGELDEN WORDEN NIET TERUGBETAALD ALS DE DEELNEMER ZIJN INSCHRIJVING ONGEDAAN WIL MAKEN. TENZIJ ER SPRAKEN IS VAN EEN MIDDELS DOKTERSVERKLARING AANTOONBARE BLESSURE OF FYSIEKE REDENEN.

2.7 HET IS DE DEELNEMER NIET TOEGESTAAN ZIJN/HAAR RECHTEN UIT DE OVEREENKOMST OVER TE DRAGEN AAN EEN DERDE. ELKE DEELNEMER DIENT ZICH ZELF IN TE SCHRIJVEN.

 

3. MEDIA EN PORTRETRECHT

3.1 DE DEELNEMER VERLEENT BIJ VOORBAAT TOESTEMMING AAN DE ORGANISATIE VOOR OPENBAARMAKING VAN TIJDENS OF ROND MUD CROSS WANSSUM GEMAAKTE FOTO’S EN BEELDMATERIAAL, WAAROP DE DEELNEMER ZICHTBAAR IS. MET DE INSCHRIJVING GAAT DE DEELNEMER AKKOORD MET HET EVENTUELE GEBRUIK DOOR DE ORGANISATIE VAN FOTO’S EN BEELDMATERIAAL WAAROP DE DEELNEMER ZICHTBAAR IS, VOOR PROMOTIONELE OF VOORLICHTENDE DOELEINDEN VAN MUD CROSS WANSSUM, ZONDER DAT DAARVOOR EEN VERGOEDING KAN WORDEN GEVORDERD.

 

4. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

4.1 DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR DE ORGANISATIE IN OVEREENSTEMMING MET DE WET EN MET INACHTNEMING VAN HET RECHT VAN IEDERE DEELNEMER OP BESCHERMING VAN ZIJN PRIVACY OP BEHOORLIJKE EN ZORGVULDIGE WIJZE VERWERKT, NIET UITSLUITEND MAAR WEL VOORAL MET HET DOEL OM DE INSCHRIJVING VAN EN DE DEELNAME AAN MUD CROSS WANSSUM TE BEVORDEREN EN TER CONTROLE EN TER HANDHAVING VAN DE NALEVING VAN DE REGELS EN HANDHAVING VAN VEILIGHEID.

4.2 DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR DE ORGANISATOR ÓÓK OPGENOMEN IN EEN BESTAND. DOOR HET ACCEPTEREN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VERLEENT DE DEELNEMER UITDRUKKELIJK TOESTEMMING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN TEN BEHOEVE VAN HET VERZENDEN VAN INFORMATIE. HET IS DE DEELNEMER TE ALLEN TIJDE TOEGESTAAN KOSTELOOS BEZWAAR AAN TE GEVEN PER POST ÓF PER E-MAIL, WAARNA DE ORGANISATOR HET VERDER VERSTREKKEN VAN DEZE GEGEVENS ZAL STOPZETTEN. REEDS VERSTREKTE GEGEVENS KUNNEN EN ZULLEN NIET WORDEN VERNIETIGD.

4.3 DE ORGANISATIE NEEMT DUSDANIGE MAATREGELEN DAT DE PERSOONSGEGEVENS AFDOENDE ZIJN BEVEILIGD TEGEN VERLIES OF ENIGE VORM VAN ONRECHTMATIGE VERWERKING. DE ORGANISATIE BEVORDERT HETGEEN HIERBIJ IS BEPAALD EVENEENS INGEVAL BIJ DE VERWERKING EEN EXTERNE VERWERKER IS BETROKKEN.

4.4 DE DEELNEMER VERLEENT DOOR ZIJN INSCHRIJVING DAN WEL DOOR DEELNAME AAN HET EVENEMENT OP VOORHAND TOESTEMMING TE GEVEN AAN DE ORGANISATIE TOT OPENBAARMAKING VAN ZIJN NAAM, BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN PUBLICATIE IN DAGBLADEN EN VIA INTERNET.

 

5. AFGELASTING

5.1 DE ORGANISATIE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE ROUTE, START- EN/OF FINISHTIJDEN EN/OF -PLAATSEN TE WIJZIGEN OF HET EVENEMENT GEHEEL OF GEDEELTELIJK AF TE GELASTEN OP GROND VAN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN OF ANDERE CALAMITEITEN, WAARBIJ DIT IN REDELIJKHEID NIET ANDERS VAN DE ORGANISATIE KAN WORDEN VERWACHT. IN DIT GEVAL GAAT DE ORGANISATIE OPZOEK NAAR EEN NIEUWE DATUM VOOR HET EVENEMENT. ALLE INSCHRIJVINGEN BLIJVEN VOOR DE NIEUWE DATUM GELDEN. MOCHT DE DEELNEMER OM WAT VOOR REDEN DAN OOK NIET DEEL WILLEN NEMEN OP DE NIEUW DATUM, DAN WORDEN INSCHRIJFGELDEN NIET TERUGBETAALD.